Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai Fogalmak

agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára.

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

angyalok: Isten udvartartásának tagjai, akaratának végrehajtói.

antikrisztus: Jézus nagy ellenfele, aki az idôk végén jelenik meg a Sátán küldötteként.

apokrif iratok: azok a könyvek, amelyek címük vagy tartalmuk alapján nem kerültek be a kánonba.

apostoli zsinat: az apostolok állítólagos jeruzsálemi vitája a mózesi törvények kötelezô erejérôl.

apostolok: Jézus 12 tanítványa akiket tekintéllyel és hatalommal ruházott fel, hogy közvetítsék tanításait. A 12 apostol: Péter, András, Jakab (Zebedeus fia), János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab, Tádé, Simon, Júdás (majd Júdás halála után Mátyás)

 

apoztázia: Jézus második eljövetele elôtti, a keresztény hittôl való nagy elfordulás.

benedictus: hálaének, amit Zakariás mondott el Keresztelô Szent János születésekor.

bibliatársulat: a Biblia kiadására és terjesztésére létrehozott egyesülés. (1710 Cansteinsche Bibelanstalt, 1804 British and Foreign Bible Society)

chializmus: Krisztus ezeréves uralménak hite.

deuterokanonizáció: lásd kánon.

Deuteronomium: második törvénykönyv, a mózesi könyvek egy darabja.

diaszpora: a szétszóratásban élô zsidóság.

doxológia: Isten fenséges hatalmának magasztalása, a keresztény liturgia szerves része.

eszkatológia: a világ végérôl szóló tanítás.

evangélium: (1) Jézus tanítása (2) Jézus életérôl és tanításairól írott elbeszélés.

Exodus: a kivonulás könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

farizeusok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselô zsidó irányzat.

felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.

Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

gnózis: vallásfilozófiai irányzat az idôszámítás kezdete körül. Az ember megváltását a misztikus tudástól várta.

Golgota: Jézus kereszthalálának helye, a "locus calvariae".

gondolatritmus: a héber költészet sajátossága, bôvebben lásd Ritók-Szegedy-Maszák-Veres: Irodalom I. 84. oldal

ICHTIS: hal (görögül), ókeresztény szimbólum. Jelentése: Iesus christos theo yios soter, Jézus az Isten fia megváltó.

ima: az istentisztelet egy módja.

INRI: IESUS NAZARENUS REX IUDEORIUM, Názáreti Jézus a zsidók királya, Jézus keresztjének felirata.

inspiráció: sugalmazás

JHVH: Isten neve az ótestamentumban.

kabbala: a középkori zsidóság misztikus irányzata, amelyet Vak Simon indított el Bahir ( Ragyogás) címľ könyvével.

kánon: hitelesnek és kötelezô érvényľnek tartott könyvek összessége. (1) Az Ľszövetséget 3 fô részre osztja a jabnei szinódus (I. sz. 90-95), Tóra, Ketubim (iratok), Nebiim (próféták). (2) Az Śjtestamentum mai formáját az i.sz. V. században nyerte el. 27 iratot tartalmaz. Ezt az állapotot rögzíti a tridenti zsinat (1545-1563), amely azonban elkülöníti a kezdettôl fogva szentnek tartott (protokanomikus) illetve csak bizonyos úton, hosszabb idô elteltével bekerült deuterokanonikus könyveket.

látomás: az apokaliptikához tartozó irodalmi mľfaj.

latrok: Jézussal együtt megfeszített gonosztevôk.

Leviticus: Leviták könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

logosz: (ige) a János evangélium szerint Jézus Krisztus.

magnificat: Mária dicsôítô éneke, amit fogantatása örömében mondott el.

magyar bibliafordítások: (1) XV. sz. Pécsy Tamás, Ujlaki Bálint, Bátori László pálos szerzeteseknek tulajdonított mľ, csak Śjszövetség. (2) XVI. sz. Komjáthi Benedek fordítja le Pál leveleit. (3) 1536 Pesti Mizsér Gábor Śjtestamentum fordítása Bécsben. (4) 1541 Erdôs Szilveszter János-féle Ujtestament (5) 1590 Vizsolyban Károli Gáspár teljes fordítása (6) 1626 Bécs, Káldi György az ellenreformáció hatása alatt létrejött fordítása.

nemzetség táblázat: családfa, amely bizonyos társadalmi csoportok, törzsek, népek tagjait vagy az egész emberiséget egy atyától származtatja.

Numeri: számok könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

paruzia: Jézus végsô, második eljövetele.

passió: szenvedéstörténet, Jézus életének a jeruzsálemi úthoz tartozó utolsó szakasza. Virágvasárnaptól a kereszthalálig tartó események összessége.

pátriárkák: ôsatyák, akiktôl a Biblia az egész emberiséget származtatja.

példabeszéd: rövid költött elbeszélés. A mindennapi életbôl vett hasonlattal fejez ki valamilyen vallási vagy erkölcsi tanítást.

rabbi: a szent iratok ismerôje, magyarázója.

Szeptuaginta: az Ľszövetség görög nyelvľ fordítása 70 bölcs által az i.e. III. században.

szinoptikusok: az elsô három evangélium elnevezése, mivel témájuk, látásmódjuk azonos. Együttlátók.